Up

EB10

1.ประกาศ สป มาตรการป้องกันการทุจริตฯ

2.Facebook zerotorleence

3.Printscr ประกาศเจตจำนงและมาตรฐานคุณธรรม

4.Printscreen ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต

5.ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ

6.แจ้งเวียนปฏิบัติ

7.บันทึกเว็บไซต์6ก.พ.

8.ประกาศเจตจำนงทุจริต

9.ประกาศเจตนารมณ์สสจ.

10.ประกาศมาตรฐานคุณธรรม

11ป้ายZero tolarence

12.แผนส่งเสริมคุณธรรมปางมะผ้าEB10-61

13.โฟมบอร์ดประกาศเจตจำนง

14.โฟมบอร์ดประกาศมาตรฐานจริยธรรม

15มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

16.รวมรูปประกาศ Zero Tolerance

17.รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปราม

18.รายงานสรุปวิเคราะห์แผนปปช.ปี60EB10-61

19.อนุมัติแผนส่งเสริมจริยธรรมและปปช.EB10-61

20.อนุมัติและรายงานผลตามแผนปฏิบัติปปช.61EB1-61

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.