ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับ

 ชื่อ - นามสกุล

 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นพ.สมชาย

ลี่ทองอิน

พ.ศ.2535-2563 

2

พญ.แก้วตาม 

เลขะกุล

พ.ศ.2536-2537 

3

นพ.สมชาย 

ลี่ทองอิน

พ.ศ.2537-2538

4

นพ.ธีรวัฒน์

วงศ์ตัน

พ.ศ.2538-2540

5

นพ.ทศพล

สินพาณี

พ.ศ.2540-2542

6

นพ.ปรีดา

ตั้งจิตเมธี

พ.ศ.2542-2543

7

นพ.ตะวัน

ถึงแก้ว

พ.ศ.2544-2545

8

พญ.วลัยรัตน์

ไชยฟู

พ.ศ.2546-2556

9

นพ.สุพัฒน์

ใจงาม

พ.ศ.2557-2564

10

นพ.ธนวัฒน์

คงธรรม

พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie