👍โครงการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่น😷

 โรงพยาบาลปางมะผ้าร่วมกับกรมอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้เข้าพื้นที่จัดทำห้องปลอดฝุ่นต้นแบบในศพด.ตำบลสบป่องตามโครงการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 แห่ง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยครั้งนี้มีผู้แทนจากอปท.ทุกแห่ง เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อขยายผลลงสู่พื้นที่ทุกตำบล สามารถขับเคลื่อนให้เกิดห้องปลอดฝุ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีต่อไป

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie